Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

  1. SAMSOUMI, een BV met maatschappelijke zetel te Krullartstraat 7 5211 HR’s-Hertogenbosch en met ondernemingsnummer NL861701471B01 is een gespecialiseerde detailhandel in patisserie en verwante producten.
  2. SAMSOUMI biedt klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen via de website www.momadecupcakes.be (hierna: webshop). De algemene voorwaarden van SAMSOUMI zijn van toepassing op iedere bestelling tot stand gekomen via de webshop van SAMSOUMI op de website www.momadecupcakes.be. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen de partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden vermeld op de website, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden.
  3. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van SAMSOUMI, inclusief  diens privacy policy en deze integraal te aanvaarden. Door de aanvaarding stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SAMSOUMI aanvaard zijn.
  4. De algemene voorwaarden en het privacy beleid van SAMSOUMI zijn steeds online te consulteren op www.momadecupcakes.be.
  5. Indien er zich een situatie voordoet die niet geregeld werd in de algemene voorwaarden van SAMSOUMI, dan dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.
  6. SAMSOUMI behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe bestelling via de webshop. Voor lopende bestellingen op het ogenblik van wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze bestelling.

 

ARTIKEL 2 – AANBOD

  1. Het aanbod in de webshop geldt zo lang de voorraad strekt en kan door SAMSOUMI gewijzigd worden. Indien het gewenste product niet meer onder het assortiment in de webshop verkrijgbaar is, kan de klant steeds contact opnemen met SAMSOUMI. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt SAMSOUMI  zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren.
  2. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal SAMSOUMI hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop.
  3. SAMSOUMI ziet er op toe dat de omschrijving en afbeelding van ieder product op de webshop zo waarheidsgetrouw mogelijk worden weergegeven. De productomschrijving omvat steeds een vermelding van aanwezige stoffen die een allergie en/of intolerantie kunnen veroorzaken. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt SAMSOUMI dit onverwijld aan de klant en behoudt SAMSOUMI zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. SAMSOUMI is hierbij slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de website en in de webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

 

ARTIKEL 3 – BESTELLINGEN

  1. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel definitief na ontvangst van een orderbevestiging door SAMSOUMI. Wijzigingen aan een geplaatste bestelling zijn enkel mogelijk na contactopname en schriftelijke bevestiging door SAMSOUMI en is gelet op de aard van de aangeboden producten o.m. (doch niet limitatief) afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.
  2. SAMSOUMI levert zijn producten enkel in volgende landen: België en Nederland. Indien er tijdens het bestelproces een afwijkend leveringsadres wordt opgegeven behoudt SAMSOUMI zich het recht voor om af te zien van de bestelling, dan wel de levering ervan te weigeren.
  3. Betaling vindt vooraf plaats overeenkomstig artikel 6. Bestellingen worden pas klaargemaakt van zodra SAMSOUMI de goedkeuring van de betalingstransactie heeft ontvangen. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
  4. Annulatie van de bestelling is enkel mogelijk in zoverre de bestelling nog niet in behandeling is genomen bij SAMSOUMI.

 

ARTIKEL 4 – PERSONALISATIE

  1. Personalisatie is mogelijk voor volgende producten: cupcakes, taarten, macarons, koekjes, chocolade pralines of patisserie en dit enkel bij bestellingen van een bepaalde grootorde/omvang. Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden tot personalisatie kan u steeds contact opnemen met SAMSOUMI.
  2. Voor het personaliseren van voormelde producten wordt een meerkost aangerekend. De tarieven hiervoor worden steeds voorafgaand aan het afronden van de bestelling medegedeeld aan de klant.
  3. De klant is, met uitsluiting van SAMSOUMI, verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte inlichtingen tot personalisatie. In geval van afwijkingen in de verstrekte inlichtingen, draagt de klant alle onkosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
  4. In geval van een gepersonaliseerde bestelling behoudt SAMSOUMI zich te allen tijde het recht voor de bestelling niet te aanvaarden. Dit kan indien SAMSOUMI het verzoek technisch niet haalbaar acht of wanneer het niet strookt met de door SAMSOUMI gehanteerde waarden en normen. SAMSOUMI brengt de klant hier binnen de 24u na ontvangst van de bestelling van op de hoogte.

 

ARTIKEL 5 - VERTEGENWOORDIGING

  1. Door het plaatsen van een bestelling in de webshop verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 (oud) B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.

 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN EN BETALINGEN

  1. De in de webshop vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (21%) en exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten), tenzij expliciet anders overeengekomen.
  2. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst door de klant en bevestigd door SAMSOUMI, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant.
  3. De door SAMSOUMI gehanteerde prijzen en aankoopvoorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling. Bijhorende foto’s zijn louter illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
  4. Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van SAMSOUMI.
  5. Bestellingen in de webshop dienen integraal betaald te worden bij het afronden van het bestelproces. Deze betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. SAMSOUMI aanvaardt volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa , iDEAL.

 

ARTIKEL 7 – LEVERINGEN

  1. Verzending van producten is mogelijk in de gevallen waar dit uitdrukkelijk aangegeven wordt tijdens het bestelproces.
  2. De verzendkosten kunnen verschillen afhankelijk van de omvang van de bestelling en plaats van levering en worden steeds geafficheerd in de webshop.
  3. Verzendingen en leveringen worden enkel binnen België en/of Nederland uitgevoerd.
  4. Bestellingen worden steeds geleverd op de aangegeven datum. De leveringstermijn is steeds indicatief en is afhankelijk van de concrete omstandigheden (vb. omvang van de bestelling en de beschikbaarheid van de chauffeurs). Het overschrijden van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval aanleiding tot schadevergoeding of recht tot afstand van de bestelling.
  5. Bestellingen kunnen ook steeds worden afgehaald op het adres van de maatschappelijke zetel van SAMSOUMI (Krullartstraat 7 5211 HR’s-Hertogenbosch). Dit is slechts mogelijk tijdens de openingsuren, die steeds beschikbaar zijn op de website www.momadecupcakes.be.
  6. Bestellingen die binnen de drie dagen niet worden afgehaald, worden
   vernietigd, zonder enig recht voor de klant op restitutie van de betaling.
  7. Producten die voor verzending of levering in aanmerking komen, worden steeds gekoeld vervoerd onder isothermische verpakking zodat de kwaliteit van de producten zo goed als mogelijk wordt behouden. SAMSOUMI is niet aansprakelijkheid voor wijzigingen in de kwaliteit die het gevolg zijn van laattijdige afhaling of inontvangstname door de klant.

 

ARTIKEL 8 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

  1. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangst name, dan wel levering om af te zien van de bestelling en dit zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt SAMSOUMI hiertoe de nodige formulieren ter beschikking.
  2. Bovenvermeld herroepingsrecht is echter niet van toepassing op gepersonaliseerde bestellingen, bestellingen bevattende bederfelijke waren (voedingsmiddelen) met beperkte houdbaarheidsdatum, verzegelde goederen of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden.
  3. In geval van herroeping zijn de retouronkosten ten laste van de klant. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport en het eventueel verlies of beschadiging.
  4. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien ze ongebruikt teruggezonden worden in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik,  beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.
  5. SAMSOUMI betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

  1. De klant verbindt zich er toe zijn/haar bestelling grondig te controleren bij ontvangst. Zichtbare gebreken, kwalitatieve of andere tekortkomingen in de producten of de service dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 24u na ontvangst schriftelijk (info@momadecupcakes.be) gemeld worden aan SAMSOUMI, op straffe van verval van enig recht op restitutie.
  2. SAMSOUMI voorziet steeds in de nodige waarschuwing wanneer diens producten ingrediënten bevatten die een allergische reactie of intolerantie kunnen veroorzaken. De klant dient in geval van een gekende allergie voorafgaand aan een bestelling contact op te nemen met SAMSOUMI in geval van twijfel of de gewenste producten bepaalde ingrediënten bevat. SAMSOUMI draagt geen enkele aansprakelijkheid voor allergische reacties op ingrediënten of voedselintoleranties die zich voor kunnen doen.
  3. SAMSOUMI stelt zijn webshop ter beschikking en tracht in een periodiek onderhoud te voorzien zodat de verbindingen zo foutloos als mogelijk verlopen. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de toegang tot de webshop occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen en/of onderhoud. De verbintenis omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis.
  4. Behoudens enige uitdrukkelijke andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van SAMSOUMI ten aanzien van de klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat SAMSOUMI in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door SAMSOUMI aangegane polis Burgerlijke aansprakelijkheid.
  5. In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid van SAMSOUMI steeds beperkt zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling.
  6. De klant erkent en aanvaardt dat SAMSOUMI de excepties en exoneraties die een fabrikant of toeleverancier waarmee zij desgevallend samenwerkt, kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

  1. SAMSOUMI behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, wettelijke verplichtingen, epidemie, pandemie, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en dit mits restitutie van het betaalde, doch zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. SAMSOUMI behoudt zich het recht voor om in dergelijk geval deelleveringen uit te voeren, dewelke verrekend worden met het te restitueren bedrag.
  2. SAMSOUMI  behoudt zich het recht voor om de bestelling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op insolvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen enzovoort.

 

ARTIKEL 11 - VERHUUR VAN MATERIAAL

  1. De huur van materiaal wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens andersluidend schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
  2. De huur wordt steeds aangegaan voor een periode van maximaal vier opeenvolgende kalenderdagen.
  3. Bij de laattijdige teruggave van het gehuurde materiaal zal er een schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 10% van het factuurbedrag per dag dat de verhuurde goederen te laat worden teruggebracht.
  4. Bij de huur van materieel wordt er steeds een huurwaarborg in rekening gebracht van 100 euro.
  5. De huur vangt aan vanaf de dag waarop het materiaal ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, dan wel aan de transporteur welke werd aangesteld door de huurder.
  6. De huur eindigt op de dag der terugkomst van dit materiaal in het depot van SAMSOUMI, dit onafgezien of de huurder het gehuurde materiaal zelf terugbrengt, dan wel het gehuurde materiaal wordt afgemeld door de huurder en vervolgens opgehaald door SAMSOUMI.
  7. Het niet-afhalen van gehuurde materialen op de overeengekomen datum bij aanvang van de huurperiode, impliceert geenszins dat de huurder niet verplicht is om een vergoeding te betalen welke overeenstemt met de afgesproken duur van de huurovereenkomst, of bij gebreke aan een einddatum, een vergoeding welke overeenstemt met de door SAMSOUMI werkelijke geleden schade.
  8. In afwachting van de ophaling van het gehuurde materiaal door SAMSOUMI dient het materiaal door de huurder te worden beveiligd tegen diefstal en vandalisme. D.w.z. dat de huurder er voor instaat dat het materiaal steeds slotvast wordt gestockeerd op een afgesloten plaats. Bij gebreke aan een afgesloten plaats in de nabije omgeving dient de huurder alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te voorzien opdat het gehuurde materiaal niet kan worden gestolen of beschadigd door vandalisme. Het risico voor verdwijning ingevolge diefstal of beschadiging rust op de huurder tot het ogenblik van de ophaling.
  9. De huurovereenkomst wordt geacht te zijn ontbonden in geval van:
 • Faling of verdwijning van de rechtspersoon van de huurder;
 • Ernstige fout of tekortkoming in hoofde van de huurder;
 • Schending van de algemene huurvoorwaarden;
 • Niet nakomen van de betalingsverplichtingen.
  1. Behoudens indien de huurder het goed vrijwillig terugbrengt, heeft SAMSOUMI het recht om de gehuurde materialen zonder aanmaning of rechterlijke machtiging terug te halen op de plaats waar de materialen worden gestockeerd. De huurder is tevens gehouden om de resterende huurprijs (tot de geplande eindduur van de overeenkomst) te betalen, alsook de eventuele materiële schade aan de gehuurde materiaal en inkomstenderving tijdens de periode van herstelling of vervanging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding welke overeenstemt met de huurprijs van het desbetreffende materiaal gedurende 14 dagen. Indien de schade van SAMSOUMI in realiteit nog hoger is, kan de forfaitaire schadevergoeding worden verhoogd tot de reële schade welke de SAMSOUMI heeft geleden.
  2. SAMSOUMI blijft eigenaar van de gehuurde materialen. De eigendom wordt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, nooit overgedragen aan de huurder. Elke niet-teruggave van een gehuurd goed zal worden aanzien als misbruik van vertrouwen.
  3. De huurder is verplicht om SAMSOUMI onmiddellijk in kennis te brengen van elke wijziging van zijn vennootschapsvorm, -zetel, – activiteiten, alsook van een faling van de rechtspersoon van de huurder. De huurder deelt tevens onmiddellijk mee indien er derden-schuldeisers beslag hebben gelegd op de gehuurde materialen of indien de materialen een voorwerp zijn van een rechterlijk beslag. In dit geval stelt de huurder tevens de schuldeisers/curator in kennis van het huurcontract en het eigendomsvoorbehoud van SAMSOUMI.
  4. Schade welke wordt veroorzaakt aan de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). De huurder is ertoe gehouden om het nadeel van SAMSOUMI ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies of verdwijning van het materiaal te vergoeden aan SAMSOUMI. Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief min-waarde), het vervangen van het tenietgegane of verdwenen materiaal, alsook alle schadelijke gevolgen welke voorvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van het gehuurde materiaal. De huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop de schade is ontstaan tot het ogenblik waarop het materiaal (of het vervangingsmateriaal) terug kan worden gebruikt voor verhuring.
  5. De huurder zal zich niet kunnen beroepen op fout van derden of overmacht jegens SAMSOUMI. De huurder is ertoe gehouden het gehuurde goed te verzekeren voor alle mogelijke risico’s en dient hierbij uitdrukkelijk SAMSOUMI als mede-verzekerde te vermelden.
  6. Ook zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder zal de SAMSOUMI vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden ingevolge schade welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van de huurder.
  7. De huurder staat in voor elk risico en aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het transport van de gehuurde materialen indien dit transport wordt uitgevoerd door de huurder zelf. De huurder verklaart op de hoogte te zijn van de specificaties (gewicht, omvang, …) van het gehuurde materiaal en staat zelf in voor de correcte naleving van de toepasselijke wegcode, en reglementering inzake transport van de gehuurde materialen.
  8. Te allen tijde is de huurder verplicht om binnen de kortst mogelijke periode SAMSOUMI in kennis te brengen van elke beschadiging, tenietgaan of verdwijning van de geleverde voorwerpen.

 

ARTIKEL 12 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

  1. SAMSOUMI erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze te zullen naleven.
  2. Tijdens het bestelproces in de webshop wordt om volgende informatie verzocht: naam, voornaam, land, adres, telefoonnummer, mailadres, betaalkaartgegevens en/of btw-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor SAMSOUMI om de bestelling te kunnen uitvoeren. De door SAMSOUMI verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, de levering, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. SAMSOUMI erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal verder geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat SAMSOUMI hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.
  3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer SAMSOUMI beroep doet op derden voor het vervaardigen of leveren van de bestelling. In dergelijk geval ziet SAMSOUMI toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
  4. SAMSOUMI verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.
  5. Om de veiligheid van uw persoonsgegvens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan SAMSOUMI doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd. Betalingen gebeuren door toepassing van de online betalingsdienst Mollie.
  6. De gegevens die SAMSOUMI verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan SAMSOUMI (info@momadecupcakes.be).
  7. De persoonsgegevens die bij het afronden van een bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de levering van de bestelling te voltooien.

 

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Alle teksten, illustraties, beelden en grafische ontwerpen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van SAMSOUMI en zijn beschermd door het auteursrecht. Elke reproductie, geheel of ten delen, is stikt verboden. SAMSOUMI behoudt zich het recht voor om op bestelling of op maat vervaardigde producten bij wijze van referentie en promotie aan te wenden.

 

ARTIKEL 14 – GESCHILLENBESLECHTING

  1. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van SAMSOUMI is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden, onverminderd het recht van SAMSOUMI om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats van de klant.
  2. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden beheerst door het Belgische Recht en dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd.